شایعاتی درباره زایمان طبیعی که حقیقت ندارند

شایعاتی درباره زایمان طبیعی که حقیقت ندارند

شایعاتی درباره زایمان طبیعی که حقیقت ندارند

«زایمان طبیعی بر اساس طبیعت بدن است پیش می رود. مادر در زایمان مشارکت دارد و منفعل نیست اما اینکه چرا مادران تن به زایمان طبیعی نمی دهند ترس از ناشناخته های زایمان طبیعی، عدم آگاهی و توجه به شایعات است».

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;